Tankfartyg är fartyg som bär flytande last, såsom olja, kemikalier, flytande livsmedel och ibland även vatten. Det allra vanligaste är oljetankfartyg som fraktar råolja och färdiga oljeprodukter som bensin och diesel. Ett fartyg som fraktar råolja kallas dock för just råoljetanker och de som lastar de färdiga oljeprodukterna kallas produkttanker. En produkttanker kan även lasta flytande livsmedel som vin och margarin. Utöver dessa två finns även kemikalietanker och gastanker.

Råoljetanker

Det första lyckade försöket att transportera olja som bulklast istället för i tunnor ägde rum 1897. Det var det norska segelfartyget Lindesnæs som hade byggts om för detta ändamålet. Fartyget var helt i trä. Råoljetankers idag fraktar råolja från offshoreanläggningar eller oljefält till ett raffinaderi där man gör olika produkter av råoljan. Det blir till bland annat bensin, diesel, nafta och vissa raffinaderier gör även nafteniska specialoljor som används i allt från bildäck till bläck och transformatorer. Från viss råolja fås också bitumen som är bindemedlet i asfalt. Råolja är en brandfarlig och explosiv vara att frakta. För att något ska antända behövs syre och just därför har man ett övertryck i lastutrymmet i form av en syrefattig gas, oftast kvävgas. Den största oljetankern är FSO Asia och byggdes i Sydkorea år 2002. FSO Asia är 380 meter lång, 68 meter bred och har en lastkapacitet på 441 893 ton olja.

Produkttanker

Dessa fartyg fraktar färdigraffinerad olja från raffinaderierna till kunden. Skillnaden på dessa och råoljetankers är att produkttankers har flera olika lasttankar vilket gör att man kan transportera flera olika typer av färdig produkt på samma gång. Man fyller en tank med produkt, sedan kopplar båten om armarna eller slangarna och fyller nästa tank med annan produkt. Armarna fungerar som stora mekaniska slangar som man kopplar upp till båten. Dimensionen på armarna är större än slangen vilket gör att man kan lasta fortare. Produkttankers fraktar dock inte bara olja utan även flytande livsmedel. Produkttankers finns i små storlekar på upp till 25 000 tons dödvikt, men dessa används för kortare sträckor. För längre sträckor används produkttankers med en dödvikt på upp till 250 000 ton.

Kemikalietanker

Dessa tankers skiljer sig inte så mycket åt från produkttankers och en kemikalietanker kan fungera som en produkttanker och tvärtom. Kemikalietankers har också olika lasttankar för olika kemikalier, men det som skiljer fartygen åt är lasthanteringssättet. Kemikalietankern är oftast mer avancerad på detta område än produkttankern för att kunna säkerställa till 100 procent att inte olika kemikalier ska kunna blandas när de väl blivit lastade.

Gastanker
Gastanker

Gastanker

Det finns två olika sorters gastankers. Den ena är för frakt av LPG och den andra är för frakt av LNG. LPG är Liquefied Petroleum Gas, en gas som består av lätta kolväten. Vi kallar den vanligtvis för gasol. LNG är Liquefied Natural Gas, alltså naturgas. Naturgasen och gasolen transporteras i vätskeform och för att få gasen till vätska är det vanligast att man kyler ner den. Gasol måste kylas ner till – 50 grader Celsius för att övergå till flytande och naturgas behöver kylas ner till – 160 grader Celsius för få den att gå över till flytande fas.