Att arbeta som lots är inte ett arbete för vem som helst. Det gäller att ha lång erfarenhet av att arbeta ute till sjös, kunna läsa kartor och navigera ett fartyg och det är ett arbete som kan vara både psykiskt men också fysiskt krävande. Men hur utbildar man sig till lots egentligen? Att endast söka sig till utbildningen gör en inte kvalificerad till att bli lots utan det krävs många års erfarenhet inom olika områden ute till sjöss innan man kan bli antagen till utbildningen.

Artikeln ska försöka att beskriva hur man går tillväga för att utbilda sig till lots och saker man bör tänka på.

Lots, en vägvisare till sjöss

Lots är en yrkesmänniska som ska fungera som en slags vägvisare och ska enligt lag anlitas när ett fartyg ska anlöpa en hamn eller ska också anlitas när fartyg ska passera särskild svåra områden. Befälhavare på olika fartyg i Sverige får inte enligt lag själv att styra fartyg in i hanar eller svårt vatten utan måste anropa efter en lots. En lots brukar vanligtvis anlända i en orange båt(betecknad LOTS) till det fartyg som behöver lotsas och sedan tar lotsen över kommandot och vägleder fartyget. I en lots olika arbetsuppgifter och områden så hittar man hamnlotsning, havslotsning, , kanallotsning och hamnlotsning. Men det är ett väldigt viktigt arbete inom sjöfart och i Sverige så sker cirka 40 000 lotsningar per år. Vem som helst kan inte titulera sig som lots eller utföra domuppgifter en lots ska göra. För att bli lots måste man gå särskilda utbildningar och i Sverige sker det endast inom interna utbildningar inom Sjöfartsverket och för tillfället finns det ca 215 lotsar i hela Sverige.

Lots, en vägvisare till sjöss
Lots, en vägvisare till sjöss

För att utbildas till lots måste det gå genom interna utbildningar via Sjöfartsverket. För att bli antagen till lotsutbildningen måste man sedan tidigare ha fullföljt en sjökaptensexamen på 180 HP. Till det behöver man också ett sjökaptensbrev som man får efter en praktik som styrman eller som befälhavare som man ska praktiserat senast sex år efter att man har tagit sin examen. Det är alltid Sjöfartsverket som erbjuder utbildningar till lots och utbildningen kan ta upp till fem år. Utbildningen går genom flera olika steg. Det första steget är den teoretiska utbildningen. Sedan kommer den praktiska utbildningen och första steget kan ta mellan 6 till 12 månader och efter det får man lotsa sitt första fartyg själv.

Efter det så kombinerar man utbildningen med att arbeta med som lotselev och efter att ha arbetat och studerat vidare så kan man efter ca 3-4 år bli behörig att kunna lotsa större fartyg för att sedan bli fullfölj lots och kunna hantera alla slags fartyg. Förutom erfarenheten som krävs så finns det andra krav för att bli lots i Sverige vilka är att man måste vara svensk medborgare, innehava sjökaptensbehörighet ha praktiserat som befäl och att ha ett godkänt läkarintyg för sjöfolk och det intyget får inte vara mer än ett år äldre innan ansökan till utbildningen. Innan utbildningen så sker även   lämplighetstest och man måste kunna kommunicera obehindrat på engelska och naturligtvis svenska.